Onze experten volgen de economie en de financiële markten op de voet.
immo France

Frankrijk: nieuwe aangifteverplichting met betrekking tot uw onroerend goed

Jérémy Gackiere - Estate Planner
Sinds 1 januari 2023 zijn eigenaars van in Frankrijk gelegen onroerende goederen verplicht om bepaalde gegevens met betrekking tot de bewoning ervan over te maken aan de Franse fiscale administratie. Deze nieuwe aangifteplicht valt samen met de afschaffing van de “taxe d'habitation” voor de woning die als hoofdverblijfplaats dient.

Wie en welke onroerende goederen vallen onder deze aangifteverplichting?

De nieuwe aangifteverplichting geldt voor alle eigenaars van gebouwde onroerende goederen in Frankrijk, dus zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

In geval van een gesplitste eigendomsverhouding (vruchtgebruik-blote eigendom), is het de vruchtgebruiker die de aangifte dient te doen. Niet alleen natuurlijke personen, maar ook vennootschappen vallen onder de aangifteverplichting voor zover ze in Frankrijk gelegen onroerend goed aanhouden.

Hoe en binnen welke termijn aangifte doen?

De aangifte dient uiterlijk op 30 juni 2023 te gebeuren.
  • Voor een onroerende goed dat u rechtstreeks aanhoudt als particulier, doet u de aangifte via de website van de Franse belastingdienst waar u het tabblad "Particulier" opent en vervolgens op het item “Gérer en ligne vos biens immobiliers” klikt.
  • Vennootschappen dienen de aangifte te doen via dezelfde site, echter onder het tabblad "Professionnel", waar ze eveneens “Gérer en ligne vos biens immobiliers” dienen te selecteren .
In de toelichting van de administratie staat te lezen dat als een recent verworven onroerend goed nog niet op de website van de belastingdienst staat vermeld “u daartoe geen stappen hoeft te ondernemen bij de Algemene Directie Financiën aangezien uw persoonlijke gegevens automatisch zullen worden bijgewerkt op het moment dat uw onroerend goed wordt geregistreerd". Wij raden eigenaars in deze situatie aan om waakzaam te zijn en de aangifte zo snel mogelijk te doen zodra het onroerend goed effectief onder uw online profiel is gepubliceerd.

Volgens de informatie waarover wij beschikken, is er geen alternatief voor de online aangifte. Eigenaars van Frans onroerend goed dienen contact op te nemen met de fiscale administratie als ze nog geen toegang hebben tot hun persoonlijke online profiel. Het nummer (zogenaamde “numéro fiscal”) waarnaar verwezen wordt en dat voor de identificatie dient te worden gebruikt, vindt u in principe terug op uw aanslagformulieren (inkomstenbelasting, “taxe d´habitation” en “taxe foncière”).

Welke gegevens moet u overmaken?

U moet de bestemming van uw onroerend(e) goed(eren) aangeven op 1 januari van het lopende jaar. Afhankelijk van de situatie moeten dus de volgende gegevens worden verstrekt:
  • de modaliteiten van de bewoning (persoonlijk of door derden);
  • de aard van de bewoning (gaat het om een hoofdverblijfplaats, een tweede verblijf, een verhuurd pand, een gratis ter beschikking gesteld pand of een leegstaand pand);
  • de identiteit van de bewoners (natuurlijke persoon: naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats;- rechtspersonen: naam en “SIREN”-nummer);
  • de periode van bewoning (of leegstand) van het gebouw (begin en einde van de periode);
  • In geval van seizoenverhuur: diverse modaliteiten met betrekking tot de verhuur en het beheer ervan;
  • de maandelijkse huurprijs exclusief kosten (facultatief).
Enkel in geval van verandering van gebruik moet een nieuwe aangifte worden gedaan. Indien er evenwel geen wijziging in het gebruik of de bestemming is, moet in de volgende jaren geen nieuwe aangifte worden gedaan.

Wat is het doel van de aangifteplicht en wat zijn de sancties bij niet-naleving?

De gegevens die u zal meedelen, zullen door de belastingdienst worden gebruikt om het bedrag van de “taxe d´habitation” op uw tweede verblijf, of desgevallend van de belasting op leegstaande panden of woningen, te bepalen.

In geval van niet-aangifte of bij onjuiste aangifte wordt een boete van 150 euro per onroerend goed opgelegd.
Datum publicatie : 9 februari 2023
Dit is commerciële informatie uitgaande van Bank Degroof Petercam nv, met zetel te Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, België (hierna “Bank Degroof Petercam”), die verantwoordelijk is voor de productie en de verdeling ervan.
De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als raad over financiële planning in de zin van de Wet van 25 april 2014, noch als enig ander advies, voorstel of persoonlijke informatie, noch als openbaar aanbod van financiële instrumenten. De algemene informatie in dit document is niet afgestemd op de individuele persoonlijke situatie van de geadresseerde/lezer/ontvanger. Dit document is niet bedoeld om een volledige beschrijving te geven van de geldende wettelijke bepalingen, de rechtsleer of de rechtspraak, noch van de financiële dienst(en) die Bank Degroof Petercam aanbiedt. Hoewel alle voorzorgen werden genomen en Bank Degroof Petercam bij de redactie van huidig document beroep heeft gedaan op bronnen welke ze betrouwbaar acht, kan Bank Degroof Petercam de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document niet garanderen en kunnen noch Bank Degroof Petercam, noch haar verbonden vennootschappen, bestuurders, adviseurs of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie, of voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies, kosten, vordering of andere uitgave die voortvloeit uit het gebruik van dit document, behalve in het geval van opzettelijke fout of grove nalatigheid.
Huidig document mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Bank Degroof Petercam.
De verstrekte informatie is correct op de datum van publicatie.
Bank Degroof Petercam is erkend door en staat onder prudentiëel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, en onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, voor de bescherming van beleggers en consumenten.
Verantwoordelijke uitgever: Bank Degroof Petercam
Wettelijk adres: Bank Degroof Petercam nv, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel.
BTW: BE 0403.212.172 (RPR Brussel) - FSMA 040460 A
Blijf op de hoogte
Abonneer u op onze blog
Blijft u graag op de hoogte van het laatste financiële nieuws? Abonneer u op onze blog en ontvang onze nieuwe blogartikels meteen in uw mailbox.
We respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
Deel het artikel
Trust. Knowledge.

Trust. Knowledge.

Sinds 1871 streven wij ernaar het beste, niet het grootste, beleggingshuis te zijn. Trust en knowledge staan centraal in alles wat we doen.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam