Laatste update: 13.09.2022

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website en sociale media

Bij toegang tot, bij het bezoeken van of bij het gebruiken van deze website aanvaardt u gebonden te zijn door onderhavige “Voorwaarden betreffende het Gebruik van de Website en Sociale Media” (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Deze juridische informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.
Onderhavige Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website van Bank Degroof Petercam SA/NV (hierna “Bank Degroof Petercam”), beschikbaar op het adres https://www.degroofpetercam.com (hierna de “Website”). Aangezien de opzet van deze website erin bestaat de verschillende leden en activiteiten van de groep te groeperen, zal u doorverwezen kunnen worden naar de andere websites van Groep Degroof Petercam, waarvoor een andere juridisch kader en bijgevolg andere bepalingen en voorwaarden gelden. Verschillende voorwaarden zullen eveneens van toepassing zijn op zogenaamde “transactionele” websites en platformen die de klanten toegang geven tot de diensten en producten van Groep Degroof Petercam, alsook tot de databanken die alle officiële publicaties bundelen (prospectus, KIID, enz.) met betrekking tot de financiële producten die we verdelen.

De inhoud van de Website richt zich in eerste instantie tot de Belgische markt, waar de hoofdzetel van groep Degroof Petercam gevestigd is. Voor zover u gedomicilieerd bent of verblijft in een land waar het gebruik van of de toegang tot deze Website een inbreuk zou vormen op de aldaar van toepassing zijnde wetten en reglementen, wordt u verzocht dit venster te sluiten en de Website onmiddellijk te verlaten. Bent u gedomicilieerd of verblijft u in de Verenigde Staten, het Brits Gemenebest of Japan, dan bent u niet gemachtigd om verder te gaan en dient u deze Website onmiddellijk te verlaten.
De informatie die via de Website en/of sociale media wordt verspreid, wordt gratis en louter voor informatieve doeleinden verstrekt; het is niet de bedoeling om bepaalde handelingen aan te moedigen of om bepaalde handelswijzen aan te bevelen of af te raden. Hoewel we kwaliteit nastreven in alles wat we doen, kunnen we de geschiktheid, juistheid, volledigheid, authenticiteit of tijdigheid van de via de Website of sociale media verspreide informatie niet garanderen en doen we dit dan ook uitdrukkelijk niet. Het vertrouwen dat u al dan niet stelt in deze informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid.

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk om actief en zorgvuldig op zoek te gaan naar een gepast, correct en authentiek standpunt over de zaken die u aanbelangen. Opdat u correct geïnformeerd zou zijn, moet u onder meer rekening houden met de volgende principes:
  • Vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt, moet u rekening houden met alle eraan verbonden risico’s en deze in alle ernst overwegen teneinde een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Vooraleer u belegt in een financieel instrument, moet u altijd de officiële
    documentatie raadplegen: prospectus, KIID, periodieke verslagen en andere beschikbare informatie.
  • Indien een communicatie verwijst naar prestaties uit het verleden van een financieel instrument, index of beleggingsdienst, indien ze verwijst naar simulaties van prestaties uit het verleden of indien ze informatie bevat over toekomstige prestaties, zijn deze prestaties en/of voorspellingen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
  • Verklaringen over rendement kunnen worden beïnvloed door belastingen, commissies, kosten, wisselkoersschommelingen en andere factoren. Daarom kan het nettorendement op een bepaalde investering afhangen van de individuele situatie van de belegger op dat ogenblik.
  • Informatie zoals algemene informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, of berichten van Bank Degroof Petercam (of van eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) die via sociale media worden verspreid, mogen in geen geval worden beschouwd als advies van juridische, fiscale of andere aard. De informatie of het advies van Bank Degroof Petercam (of van eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) houdt geen rekening met uw individuele financiële expertise en kennis, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of andere specifieke behoeften of omstandigheden. U dient specifiek, individueel en gepast professioneel advies in te winnen vooraleer u een beslissing neemt (in het bijzonder wat wettelijke en fiscale stelsels betreft).
  • De informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Website of de communicatie van Bank Degroof Petercam (en elke andere entiteit van de Groep Degroof Petercam) op sociale media mag niet worden geïnterpreteerd als een promotie van beleggingen of financiële diensten, zoals advies- of beheersdiensten, hetzij op de Belgische markt of op een andere markt. Noch de Website, noch de inhoud ervan mag worden geïnterpreteerd als zijnde, geheel of gedeeltelijk, een beleggingsadvies of -aanbeveling, of een uitnodiging, aanbod of verzoek om enig financieel instrument te kopen, in te schrijven, te verkopen of terug te betalen.
  • Bank Degroof Petercam (en elke andere entiteit van de Groep Degroof Petercam) geeft geen commentaar op sociale media over de individuele prestaties van portefeuilles of financiële instrumenten. Voor elke individuele inlichting en/of gepersonaliseerde offerte of aanbeveling dient men zich te wenden tot de bevoegde diensten van Bank Degroof Petercam.

De aanbevelingen voor de gebruiker en de andere bepalingen van deze tekst zijn eveneens van toepassing op het gebruik van sociale media. Ten behoeve van onderhavige tekst verstaan we onder “informatie” elke vorm van informatie: de inhoud van de website zelf, de informatie (documenten, inlichtingen, video’s, of andere) die via de Website te uwer beschikking wordt gesteld, en de communicatie of commentaren op sociale media.

Het contactformulier op de website vormt geen aanbod van diensten of een voorstel betreffende de sluiting van de overeenkomst namens Bank Degroof Petercam. Bank Degroof Petercam behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw verzoek af te wijzen.
Binnen de toepasselijke wettelijke grenzen en beperkingen is Bank Degroof Petercam (of eender welke andere entiteit van Groep Degroof Petercam) niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zoals verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het downloaden van of het gebruik van de Website (of enige andere website waarnaar de Website verwijst), noch de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de Website of sociale media.

De Website kan links bevatten naar andere websites en platformen die worden beheerd of aangeboden door derden. Bank Degroof Petercam heeft de inhoud van deze websites niet gecontroleerd en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de informatie en gegevens die op deze websites beschikbaar zijn. Door het plaatsen van een link naar andere websites aanvaarden Bank Degroof Petercam alsook alle entiteiten van de groep Degroof Petercam geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie, gegevens, producten en/of diensten die op deze websites van derden beschikbaar zijn of worden aangeboden.

Via deze internetsite kunt u e-mails ontvangen van de groep Degroof Petercam. Voor zover deze berichten via het Internet worden verzonden, d.w.z. een openbaar netwerk waarover de groep Degroof Petercam geen controle heeft, kunnen deze berichten worden onderschept, gewijzigd of verloren gaan. De groep Degroof Petercam aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Als verantwoordelijke van de Website garandeert of waarborgt Bank Degroof Petercam niet dat de op de Website beschikbare informatie niet is gewijzigd ten gevolge van technische storingen (het uitvallen van de verbinding, storingen veroorzaakt door derden, virussen of enige andere reden). Daarnaast heeft Bank Degroof Petercam het recht om te allen tijde, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie te wijzigen die beschikbaar is op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden voor toegang tot de gehele of tot delen van de Website en/of de verschillende waarschuwingen, kennisgevingen en disclaimers gericht aan de gebruikers (met inbegrip van, onder meer, de Gebruiksvoorwaarden). Wij nodigen u uit om de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren teneinde geïnformeerd te blijven over mogelijke wijzigingen. Het gebruik van deze Website wordt beheerst door de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden.

Betreffende het gebruik van sociale media herinneren wij u eraan dat u alleen verantwoordelijk bent voor de commentaren, tweets en andere berichten en informatie die u online plaatst. Wij raden u ten stelligste af om persoonlijke financiële informatie of andere informatie over uw bankrekeningen vrij te geven op een publiek forum. Ter bescherming van uw eigen privacy deelt u best geen persoonlijke, identificeerbare informatie met betrekking tot uzelf of tot anderen.

Bank Degroof Petercam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advies, informatie, claims of andere posts van externe gebruikers op haar pagina’s, en onderschrijft geen opinies die externe gebruikers op haar pagina’s hebben gepost. Sociale-medianetwerken zijn diensten aangeboden en beheerd door derden, onafhankelijk van groep Degroof Petercam, waarvoor Bank Degroof Petercam (en eender welke andere entiteit van groep Degroof Petercam) geen verantwoordelijkheid draagt. We behouden ons het recht voor om inhoud die in strijd is met de toepasselijke gedragscode, te laten verwijderen door derden, bijvoorbeeld omdat ze beledigend, misleidend of op een andere manier ongepast is, en/of om gerechtelijke stappen te ondernemen wanneer we dat nodig achten. We kunnen niet alles opvolgen en kunnen niet op alles reageren. Zo volgen we op sociale media bijvoorbeeld hoofdzakelijk gesprekken in het Nederlands, Frans en Engels.

De gehele Website en de inhoud ervan, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) teksten, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen, zijn eigendom van Bank Degroof Petercam en/of haar licentiegevers. Die elementen zijn beschermd door de intellectuele en andere eigendomsrechten. Het is verboden deze Website of de inhoud ervan te kopiëren, te downloaden, te dupliceren (geheel of gedeeltelijk), door te sturen (via elektronische of andere middelen), te wijzigen, te vertalen, of een link naar of gebruik van deze Website en/of de inhoud ervan te maken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Degroof Petercam (met dien verstande dat de gebruikers gemachtigd zijn om elementen van de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en af te drukken op voorwaarde dat de inhoud niet – op welke manier dan ook – wordt gewijzigd en dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten niet worden gewijzigd). In het bijzonder kunnen foto's en video's van individuen niet worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Degroof Petercam NV.

De Website en de aanwezigheid van Bank Degroof Petercam op sociale media worden vanuit België beheerd. Derhalve vallen onderhavige Gebruiksvoorwaarden uitsluitend onder de Belgische wet (met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten), met de grootst mogelijke uitsluiting van andere wettelijke regels. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor procesvoering en geschillen met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden.
De wettelijke verantwoordelijke van de Website is : Bank Degroof Petercam NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, België, ingeschreven onder het BTW-nummer BE 0403.212.172 (RPM Brussel). Bank Degroof Petercam is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel, en staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, B-1000 Brussel. Met de term “Groep Degroof Petercam” wordt verwezen naar groep vennootschappen bestaande uit Bank Degroof Petercam en al haar dochterondernemingen, aangeslotenen ondernemingen en/of bijkantoren.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam