Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
portugal 2009 fiscal residents

Portugese belastingen voor niet-gewone ingezetenen: nieuwigheden

Door Marie Melikov - Estate Planner
U wilt zich graag in Portugal vestigen? Ontdek de nieuwigheden van de belastingen in Portugal voor niet-gewone ingezetenen die op 1 april 2020 in werking zijn getreden.
Belastingen in Portugal in een notendop:
 • Het Portugese belastingregime voor niet-gewone ingezetenen (hierna het 'RNH-regime' genoemd) werd ingevoerd in 2009 [1]. In de daaropvolgende jaren [2] werd er voortdurend geschaafd aan het regime. In het kader van de begrotingsmaatregelen die op 1 april 2020 in werking zijn getreden, is dat regime nu verstrengd.
 • De voordelen die het belastingregime biedt, verschillen volgens het type en de herkomst van de inkomsten: buitenlandse pensioenen, passieve inkomsten van buitenlandse oorsprong en inkomsten uit arbeid en zelfstandige activiteiten.
 • Aantrekkelijke belastingvoeten van toepassingop successie- en schenkingsrechten, vermogensbelasting en levensverzekeringscontracten.
 • Belastingplichtigen kunnen het RNH-statuut genieten als ze voldoen aan de criteria: fiscaal ingezetene van Portugal worden en in de afgelopen vijf jaar geen fiscaal ingezetene geweest zijn in Portugal.
 • Het RNH-regime zal van toepassing zijn gedurende tien opeenvolgende jaren, op voorwaarde dat de belastingplichtige een Portugese fiscaal ingezetene blijft voor elk jaar.

Voordelen van het Portugese belastingregime voor niet-gewone ingezetenen.

De voordelen die het belastingregime biedt, verschillen volgens het type en de herkomst van de inkomsten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste principes die per geval nagekeken moeten worden.

Buitenlandse pensioenen

Voor ingezetenen die zich voor 1 april 2020 in Portugal hebben gevestigd , voorziet het RNH-regime dat het pensioen in Portugal altijd vrijgesteld is van belasting [3], indien:
 • het pensioen belastbaar is in het land van oorsprong onder het relevante belastingverdrag, of
 • het pensioen niet wordt uitbetaald door een Portugese instantie.
Bovendien voorzien de meeste belastingverdragen dat het land waar de genieter van deze inkomsten gevestigd is (in dit geval Portugal) bevoegd is om het pensioen te belasten behalve voor ambtenaren, de pensioenen die worden betaald aan overheidspersoneel worden doorgaans belast door de Staat die ze uitkeert. In de praktijk kan dit vaak aanleiding geven tot een dubbele belastingvrijstelling op pensioenen.

Voor belastingplichtigen die zich na 1 april 2020 in Portugal vestigen, bepaalt het RNH-regime dat buitenlandse pensioenen die in Portugal belastbaar zijn aan een forfaitaire belasting van 10% worden onderworpen. De wet heeft ook haar standpunt over andere soorten pensioeninkomsten (bv. pensioenkapitaal, aanvullende pensioenregeling, particuliere pensioenregelingen ...) verduidelijkt. Al deze in Portugal belastbare pensioeninkomsten die in de vorm van lijfrentes of kapitaal worden betaald, zullen eveneens onderworpen zijn aan de forfaitaire belasting van 10%.

Als het pensioen ook in het bronland belastbaar is, zal Portugal een belastingkrediet toekennen dat kan worden verrekend met de belasting die in Portugal is verschuldigd.
Belastingplichtigen die voor 1 april 2020 ingezetene zijn geworden, kunnen in hun aangifte voor de inkomstenbelasting 2020 kiezen voor de toepassing van het nieuwe regime.

Passieve inkomsten van buitenlandse oorsprong (beleggingsinkomsten, huurinkomsten, kapitaalwinsten)

Passieve inkomsten van buitenlandse oorsprong kunnen in Portugal vrijgesteld zijn van belastingen, indien ze in het land van oorsprong onder een relevant belastingverdrag belast kunnen worden. Indien het land geen dubbelbelastingverdrag heeft ondertekend met Portugal, zullen de inkomsten in Portugal vrijgesteld zijn van belastingen, indien ze in het land van oorsprong belast zouden kunnen worden onder het OESO-Modelverdrag inzake Belasting, dat wordt toegepast door Portugal, en indien het niet afkomstig is van een belastingparadijs [4] waarmee Portugal geen dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten [5].

In de praktijk betekent dit dat onder de meeste belastingverdragen buitenlandse dividenden, interesten, huurinkomsten en meerwaarden gerealiseerd op buitenlands vastgoed in Portugal vrijgesteld zouden moeten zijn van belasting. De inkomsten kunnen echter wel onderworpen zijn aan belasting in het land van oorsprong, met name door de inhouding van buitenlandse bronheffing op de uitkering van inkomsten (dividenden, interesten, royalty's) .

Omgekeerd betekent dit ook dat inkomsten van buitenlandse oorsprong die in het land van oorsprong niet belast kunnen worden onder een relevant belastingverdrag, zoals vaak het geval is voor gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van effecten, in Portugal aan de normaal geldende tarieven belast zouden moeten worden. In het geval van meerwaarde die wordt gerealiseerd op de verkoop van effecten zal dit 28 % bedragen.

Inkomsten uit arbeid en zelfstandige activiteiten

Inkomen van werknemers en zelfstandigen van Portugese oorsprong en die erkend worden als activiteiten ‘met hoge toegevoegde waarde’ zijn onderhevig aan een vlak belastingtarief van 20 % (ter vergelijking, de marginale belastingvoet op inkomsten bedraagt 48 %), en aan een uitzonderlijke bijdrage van maximaal 3,21 % (die eind 2017 zal worden afgeschaft).

De activiteiten met ‘hoge toegevoegde waarde’ worden gedefinieerd door de Portugese belastinginstanties [6] en zijn wetenschappelijke, artistieke of technische beroepen, zoals architecten, ingenieurs, zangers, muzikanten, bedrijfsleiders, accountants of belastingconsulenten.

Voor belastingplichtigen die na 1 april Portugees ingezetene worden, zullen de inkomsten uit buitenlandse activiteiten als zelfstandige in Portugal worden vrijgesteld op voorwaarde dat die inkomsten effectief zijn belast in het land van herkomst. Die wijziging zal naar verwachting vooral gevolgen hebben voor artiesten die in het buitenland optreden.

Bijkomende informatie over belastingen in Portugal
Portugal biedt ook aantrekkelijke belastingvoeten in de volgende domeinen, die van toepassing zijn op RNH-ingezetenen alsook op gewone ingezetenen.

Successie- en schenkingsrechten (registratiebelasting)

In Portugal bestaat er geen schenkings- of successierecht. Erfenissen en schenkingen worden wel onderworpen aan een zegelrecht. Bovendien worden enkel activa die gelegen zijn in Portugal of die geacht worden in Portugal te zijn gelegen (zogenaamde ‘situs’-goederen), onderworpen aan dit zegelrecht. Overdrachten naar aanleiding van erfenissen en schenkingen tussen echtgenoten, ongehuwde partners, afstammelingen en ascendenten (zoals grootouders), zijn vrijgesteld van dit zegelrecht. In alle andere gevallen, situeert het tarief van het zegelrecht zich tussen 10%, verhoogt met 0,8%, voor schenkingen van vastgoed.

Vermogensbelasting

In Portugal bestaat er geen vermogensbelasting. Er is echter wel een nieuwe belasting van toepassing op vastgoed gelegen in Portugal dat een fiscale waarde heeft van meer dan 600.000 euro. [7]

Voor particulieren wordt deze belasting als volgt toegepast:
 • Voor vastgoed met een waarde van meer dan 600.000 euro: 0,7 % op de waarde boven 600.000 euro.
 • Voor vastgoed met een waarde van meer dan 1 miljoen euro: 0,7 % op de schijf tussen 600.000 euro en 1 miljoen euro en 1% op het bedrag hoger dan 1 miljoen euro.
 • Voor vastgoed met een waarde van meer dan 2 miljoen euro: 0,7% op de schijf tussen 600.000 euro en 1 miljoen euro, 1% op de schijf tussen 1 miljoen euro en 2 miljoen euro; 1,5% op het bedrag hoger dan 2 miljoen euro.

Levensverzekeringscontracten

Premies voor levensverzekeringen en commissies gestort in het kader van een levensverzekeringen zijn in Portugal niet onderworpen aan het zegelrecht8. De premies die worden betaald voor de polis zijn echter onderhevig aan parafiscale lasten: 0,048 % aan de Toezichthoudende Autoriteit voor het Verzekeringswezen en 2,5 % aan de Nationale Medische Noodhulpdienst (‘INEM’) bij overlijdensdekking (niet verplicht).
Bij afkoop van het contract is slechts de winst (intrest, meerwaarde, …) begrepen in de afkoopwaarde onderworpen aan een forfaitair belastingtarief van 28 %. Die kan verminderd worden tot 22,4 % indien het contract meer dan vijf jaar wordt aangehouden, of tot 11,2 % indien het contract meer dan acht jaar wordt aangehouden.

Criteria om in aanmerking te komen voor het RNH-regime in Portugal

Particulieren kunnen het RNH-statuut genieten indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • ze worden Portugese fiscaal ingezetenen onder de Portugese wetgeving9;
 • ze zijn de afgelopen vijf jaar geen fiscaal ingezetene geweest in Portugal.
Belastingplichtigen moeten een elektronische aanvraag indienen bij de Portugese belastingautoriteiten voor 31 maart van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin zij een Portugese fiscaal ingezetene werden.

Looptijd

Zodra het RNH-regime gekozen is, zal het van toepassing zijn gedurende tien opeenvolgende jaren, op voorwaarde dat de belastingplichtige een Portugese fiscaal ingezetene blijft voor elk jaar. Gedurende die periode van tien jaar mag de belastingplichtige zijn fiscaal verblijf in Portugal onderbreken, zonder het statuut van niet-gewone ingezetene te verliezen.
1. Besluitwet nr. 249/2009 van 23 september 2009
2. Administratieve ruling nr. 2/2010, administratieve ruling nr. 9/2012, wet nr. 64-B/2011 die de Overheidsbegroting voor 2012 goedkeurt, gewijzigde Begrotingswet voor 2012, Begrotingswet voor 2013, Besluitwet nr. 14/2013, ministerieel besluit nr. 12/2010 gepubliceerd op 7 januari 2010.
3. Voor zover het geen recht heeft gegeven op een vermindering voor Portugese belastingdoeleinden
4. De lijst werd geüpdatet op 30 december 2016 en bevat 79 landen (zoals Monaco, Liechtenstein, Gibraltar en Hongkong).
5. De Verenigde Arabische Emiraten, Hongkong, Panama, Koeweit en Qatar.
6. Ministerieel besluit nr. 12/2010 van 7 januari 2010
7. De belastingwaarde is vaak lager dan de reële marktwaarde van het vastgoed. Dit plafond kan in bepaalde omstandigheden worden verdubbeld voor een gehuwd koppel.
8. Artikel 7 (1) (b) van het Portugese Wetboek Registratiebelasting
9. Onder de Portugese belastingwetgeving zijn er verschillende criteria om de fiscale woonplaats te bepalen: ofwel verblijft een particulier gedurende meer dan 183 dagen (al dan niet aan één stuk) in Portugal tijdens een periode van 12 maanden, die begint of eindigt in dat aanslagjaar, ofwel heeft een particulier een residentiële woonplaats ter beschikking in Portugal op gelijk welke dag van die periode van 12 maanden, die wordt gebruikt als de gebruikelijke verblijfplaats van dat individu.
Deel het artikel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam