Laatste update: 08.11.2022

​​Wat is duurzame financiering?

Duurzame financiering verwijst naar het proces waarbij milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.
Meer specifiek omvatten milieuoverwegingen kwesties zoals het beperken van de klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, het voorkomen van verontreiniging en de circulaire economie. Sociale overwegingen hebben betrekking op thema’s  in verband met ongelijkheid, integratie, arbeidsverhoudingen, investeringen in menselijk kapitaal en gemeenschappen, en mensenrechtenvraagstukken. Het bestuur van overheidsinstellingen en van de particuliere sector, met inbegrip van hun management, werknemersrelaties en beloning van bestuurders, speelt een fundamentele rol bij het waarborgen dat in het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met sociale en milieuoverwegingen.
In de beleidscontext van de EU wordt duurzame financiering gedefinieerd als een reeks initiatieven die erop gericht zijn economische groei te ondersteunen en tegelijk de druk op het milieu te verminderen en rekening te houden met sociale aspecten en aspecten van goed bestuur.
Daartoe is een belangrijk pakket regelgevende teksten gelanceerd om hiervoor een kader te creëren. Eén daarvan is de zogeheten verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR). Doel van deze verordening is te zorgen voor transparantie met betrekking tot duurzame financiering en het beheer van ESG-gerelateerde risico's.
Op EU-niveau wordt met dit initiatief getracht de doelstellingen van de Europese Green Deal te ondersteunen door particuliere investeringen te kanaliseren naar energietransitie en naar een koolstof-neutrale, klimaatbestendige en hulpbronnenefficiënte economie.
Bij de verwezenlijking van deze doelstellingen is een sleutelrol weggelegd voor de financiële sector, door :
 • investeringen te heroriënteren naar meer duurzame technologieën en ondernemingen;
 • groei op een duurzame wijze te financieren;
 • bij te dragen tot de totstandbrenging van een circulaire, koolstofarme en klimaatbestendige economie.

Sustainable Finance Disclosure Regulation:

een nieuwe Europese regelgeving

De SFDR-regelgeving legt transparantieverplichtingen op aan alle financiële spelers wanneer zij producten ontwerpen (als financiële marktdeelnemer) of beleggingsadvies verstrekken (als financieel adviseur). Deze transparantievereisten houden specifiek een beschrijving in van de wijze waarop duurzaamheids- en ESG-factoren zijn geïntegreerd in de beleggingsdiensten die door deze financiële actoren, zoals vermogensbeheerders, worden verleend.Deze regels vereisen onder meer een beschrijving van de wijze waarop duurzaamheidsrisico's in aanmerking worden genomen bij de interne beleggingsselectie en het besluitvormingsproces, alsmede van de mogelijke "negatieve effecten op duurzaamheid" van de beleggingsadviezen of -besluiten van de Bank.

Onze betrokkenheid

bij dit proces

Duurzaamheidsrisico’s (Sustainability risks)

Om in het belang van onze klanten te handelen, beoordeelt de Bank systematisch, als financiële marktdeelnemer en als financieel adviseur, de waarschijnlijke gevolgen van duurzaamheidsrisico's op de prestaties van haar financiële producten. Daartoe voert de Bank een due diligence- en onderzoeksproces in.Meer bepaald moeten wij overeenkomstig SFDR bekendmaken hoe wij potentiële duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingen integreren. Daartoe hebben wij een proces ontwikkeld voor de selectie en classificatie van alle onderliggende activa die worden gebruikt om SFDR-producten samen te stellen.Als gevolg daarvan hebben producten met het label “duurzaam” of  “producten die milieu- of sociale kenmerken bevatten” een ESG-beoordeling ondergaan, waarbij duurzaamheidsrisico's een belangrijke rol spelen bij het bepalen of het product in aanmerking kwam voor opname in ons beleggingsuniversum (het geheel van beleggingsproducten die in het kader van haar beleggingsdiensten door de bank gebruikt worden). Daarnaast heeft de Bank in haar beloningsbeleid rekening gehouden met het beheer van duurzaamheidsrisico's.

Negatieve effecten op duurzaamheid (Principal Adverse Sustainability Impacts "PASI")

Overeenkomstig de SDR-bepalingen, moet de bank als financiële marktdeelnemer en financieel adviseur ook informatie bekendmaken over haar beleid inzake het in rekening brengen  van de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.Deze transparantie met betrekking tot de significante negatieve impacten (Principal Adverse Sustainability Impacts "PASI"),  is  in feite een lijst van elementen die door de beleggingsbeslissingen van de Bank een negatieve impact kunnen hebben op ESG-criteria, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of ontbossing.
Op basis van dezelfde filosofie als voor duurzaamheidsrisico's is de bank van mening dat de keuze voor beleggingsfondsen en bedrijven met een lagere blootstelling aan ESG-risico's en/of een beter beheer van deze blootstelling de impact op PASI's vermindert.Ten slotte geven wij in het kader van ons due diligence-proces voorrang aan ondernemingen die beter presteren dan hun sectorgenoten (binnen een sector) op milieu- en/of sociaal gebied en beperken wij het aantal ondernemingen met mindere prestaties op deze gebieden sterk. Op die manier proberen we onze invloed op PASI te beperken.

Indeling van de producten op basis van artikel 8 en 9 SFDR

In het kader van het Europese plan voor een groenere economie, omschrijven de artikelen 8 en 9 van de Europese SFDR-verordening de criteria vastgesteld om beleggingsfondsen en soorten discretionair beheer te onderscheiden op basis van hun ESG-kenmerken, ESG-doelstellingen of ESG-engagementen.
Kenmerken

Artikel 6

 • "Neutrale producten" genoemd
 • Kunnen niet worden gecommercialiseerd als "ESG of duurzaam"
 • Informatie over de integratie van de duurzaamheids-risico’s moet wel worden bekend gemaakt aan de beleggers
Kenmerken

Artikel 8

 • "Producten met ESG-integratie" genoemd
 • Het product bezit milieu of sociale kenmerken en wordt ook zo gecommercialiseerd
 • Standaard artikel 8 producten hebben geen duurzaamheids-objectief
Kenmerken

Artikel 8+

 • Subcategorie van de artikel 8 producten
 • Het product bezit milieu of sociale kenmerken en wordt ook zo gecommercialiseerd
 • Financiële producten die ook een duurzaamheids-objectief hebben.
Kenmerken

Artikel 9

 • "impact producten" genoemd
 • Het objectief van het product is duurzaam beleggen
 • Waakt erover dat er geen significante nadeel wordt veroorzaakt tov duurzame beleggings-objectieven
 • De finale impact van het product is concrete verbeteringen te verwezenlijken op het vlak van milieu of sociale doelstellingen
Een specifiek document over de beschrijving van discretionaire portefeuilles en hun ESG-kenmerken is hier beschikbaar. U vindt meer informatie over de elementen die Degroof Petercam heeft vastgesteld om haar beleggingsfondsen en beheerportefeuilles in te delen en over de bindende regels die van toepassing zijn terug in de desbetreffende politiek.
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2022, Degroof Petercam