Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
elfde-gebod-gebruik-duurzaamheid-niet-ijdel

Het elfde gebod

Door Kris Organe - Duurzaamheidsexpert Private Banking
Na het duurzaamheidsopbod van de voorbije jaren, heeft Europa paal en perk gesteld aan het gebruik van de woorden duurzaam beleggen. Met de invoering van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector – ook bekend onder de Engelse afkorting SFDR – wordt het kaf van het koren gescheiden als het gaat om het integreren van ESG in het beleggingsproces en het nastreven van duurzame objectieven.

ESG als het nieuwe beleggersnirvana

Wat ooit begonnen is als een extra analyselaag bovenop de financiële analyse, is de voorbije jaren uitgegroeid tot het nieuwe beleggersnirvana. ESG werd de basis voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) of Socially Responsible Investing (SRI), een vlag die veel verschillende ladingen dekte. Zo werden een reeks minder duurzame sectoren uitgesloten, werd ESG in min of meerdere mate geïntegreerd in het beleggingsproces en werd er een positieve maatschappelijke impact nagestreefd, zonder dit verder al te veel te specifiëren. Er was een wildgroei aan beleggingsfondsen ontstaan met een amalgaan aan beleggingsstrategieën en één gemeenschappelijke claim: het label van de duurzame belegging.

Gij zult de woorden Duurzaam Beleggen niet meer ijdel gebruiken

De nieuwe Europese regels willen de belegger transparantie bieden over de mate waarin vermogensbeheerders ESG promoten en duurzame objectieven nastreven in de beleggingsproducten die zij aanbieden. Er zijn nog drie niveaus van duurzaamheid.
  • De eerste groep vermogensbeheerders stelt dat duurzaamheidsrisico’s zoals klimaatverandering geen relevante impact hebben op de portefeuilles. Deze producten hebben dus geen ESG- elementen geïntegreerd, noch enige duurzame doelstelling.
  • De tweede categorie gaat de duurzaamheidsrisico’s op ecologisch en sociaal vlak analyseren en de positieve ESG-kenmerken promoten en integreren in hun producten, rekening houdend met de praktijken op het gebied van goed bestuur.
  • Het derde type vermogensbeheerders gaat hun beleggingsproducten zo ontwikkelen dat zij niet enkel ESG-kenmerken bevatten maar ook een concrete duurzame doelstelling nastreven. Deze laatste producten zijn diegene die vanaf nu nog het label duurzame belegging mogen dragen.

Concreet?

ESG beleggen betekent dus dat de ESG-elementen worden beoordeeld en het product via zijn beleggingsbeleid milieu of sociale elementen integreert met respect voor de regels van goed bestuur, evenwel zonder een duurzaamheidsdoelstelling na te streven.
Duurzaam beleggen wordt dan ook beperkt tot beleggingen in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling of een belegging in menselijk kapitaal.
Duurzaam beleggen houdt ook in dat men geen ernstige afbreuk mag doen aan een andere doelstelling en steeds respect heeft voor de beste praktijken op het gebied van goed bestuur. Duurzame beleggingen mogen dus geen afbreuk doen aan het milieu noch een loopje met nemen met tewerkstellingsvoorschriften en mensenrechten. Daarnaast moet corruptie bestreden worden. Deze laatste nuances zijn belangrijk, het totaalplaatje moet kloppen. We kunnen niet duurzaam beleggen in bedrijven die enerzijds een oplossing produceren voor een milieu-uitdaging, maar dit anderzijds doen in bedenkelijke arbeidsomstandigheden.

Duurzaamheid bij Degroof Petercam

Een familiebedrijf kan geen historiek van 150 jaar opbouwen als oog voor duurzaamheid niet diep in het DNA verstrengeld zit. Deugdelijk bestuur gecombineerd met een respectvolle omgang met cliënten en werknemers is de beste manier om een bancaire instelling op duurzame wijze te leiden. De laatste jaren is ook de zorg voor het milieu daarbij meer en meer op de voorgrond getreden. Zo lanceerden wij al in 2001 onze eerste strategieën die niet-duurzame activiteiten uitsluiten. In 2011 is de integratie van duurzaamheidsrisico’s in een stroomversnelling gekomen door de ondertekening van Degroof Petercam Asset Management van de Beginselen voor Verantwoord Beleggen bij de Verenigde Naties. Ondertekenaars van deze beginselen beloven onder meer steeds een ESG-analyse te integreren in hun beleggingsproces en actief de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin ze belegd zijn over de uitdagingen op ESG-vlak.

Impact op uw portefeuille

De monitoring van duurzaamheidsrisico's en hun effect op de financiële prestaties van bedrijven maakt al vele jaren deel uit van het gehele beleggingsproces binnen het private vermogensbeheer. De impact van de nieuwe regels op uw beleggingsportefeuille zal dus eerder beperkt zijn. Wel wordt de wijze waarop Degroof Petercam Private Banking ESG integreert verder geformaliseerd in de Global Sustainable Investment Policy, een systematisch proces dat op basis van informatie aangeleverd door bekwame onderzoeksbureaus, onze beleggingsteams voorziet van een extra-financiële analyse waarmee zij de blootstelling van bedrijven aan significante duurzaamheidsrisico’s kunnen identificeren en kunnen volgen hoe deze bedrijven met deze aangelegenheden omgaan. Bovendien zal voor onze portefeuilles onder discretionair vermogensbeheer minstens 1/3de van de portefeuille bestaan uit bedrijven die beantwoorden aan strenge ESG-normen.

Wat met de duurzame beleggingen ?

Daarnaast beleggen we voor onze duurzame portefeuilles in bedrijven met een positieve, duurzame impact. Een steeds groter deel van onze cliënten wil zelfs enkel in deze bedrijven beleggen, wel wetende dat dit betekent dat de spreiding over de economische sectoren dan beperkter is en dat er hoofdzakelijk belegd wordt in ondernemingen die gekend staan als groeibedrijven.
De vraag naar beleggingen met een duidelijke positieve duurzame en maatschappelijke impact neemt toe omdat er met de lancering van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de specifieke Europese regels in SFDR voor het eerst een duidelijk referentiekader is om te bepalen wat positieve impact eigenlijk is.

Conclusie

Duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord wint verder aan belang. Een evolutie die wij toejuichen vanuit onze maatschappelijke rol. In onze fiduciaire positie als bewaker van uw vermogen zijn wij al langer overtuigd van de meerwaarde van een grondige duurzaamheidsanalyse. De nieuwe spelregels versterken ons enkel verder in die overtuiging en wij gaan graag met u de dialoog aan over uw overtuigingen.
***
Wat is ESG eigenlijk?
ESG is een acroniem dat staat voor Environment, Social, en Governance. Met ESG wordt meestal bedoeld dat een vermogensbeheerder of een analist een mogelijke investering niet alleen op de financiële ratio’s beoordeelt, maar ook kijkt naar de ESG-criteria, een reeks standaarden m.b.t. het milieu (Environment), de relaties met werknemers, klanten en leveranciers (Social) en goed bestuur (Governance).
  • Bij een analyse van de Environment-factor, het milieu, mag u denken aan onderwerpen als klimaatverandering, CO2-uitstoot, watergebruik, energie-efficiëntie en afvalverwerking.
  • Social staat voor hoe het bedrijf omgaat met maatschappelijke thema’s en met mensen in het bijzonder. Denk hierbij aan interne arbeidsomstandigheden, de samenstelling van de toeleveranciersketting, toegang tot zorg voor werknemers en respect voor gegevensprivacy.
  • Governance staat voor deugdelijk bestuur. Dit gaat over zaken als de samenstelling van en de diversiteit binnen de raad van bestuur en de directie van een onderneming, over het beloningsbeleid en de bescherming van de minderheidsaandeelhouders.
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Bij de invoering van de nieuwe Europese spelregels worden zij expliciet vernoemd als inspiratiebron.
Deel het artikel
MAGAZINE

Wealth Review

Zomer 2021

Lees meer
Deze editie staat in het teken van onze 150ste verjaardag. Een goed begrip van het verleden leidt naar een betere kijk op toekomstige trends.
Door onze experten
Bruno Colmant - Group Head of Private BankingJérôme van der Bruggen - Head of InvestmentsHans Bevers - Chief EconomistCéline Boulenger - Economist
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam