Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
COVID-19: een overzicht van de fiscale steunmaatregelen voor ondernemers

COVID-19: een overzicht van de fiscale steunmaatregelen voor ondernemers

Door Tom Engelen - Estate Planner

In de afgelopen weken hebben verschillende overheden diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers te steunen bij de negatieve gevolgen die gepaard gaan met de strijd tegen COVID-19. Deze maatregelen zijn van diverse aard en situeren zich op verschillende domeinen.
Wij geven hierna een overzicht van de belangrijkste maatregelen op fiscaal gebied.1

Wij maken een onderscheid naargelang de overheid (federaal of regionaal) die de maatregelen heeft genomen. Voor praktische vragen omtrent deze maatregelen of voor de concrete toepassing ervan, raden wij u aan om contact op te nemen met uw gebruikelijke fiscale adviseur, boekhouder of accountant.

STEUNMAATREGELEN FEDERALE OVERHEID2

1. Personen- en vennootschapsbelasting

1.1 Verhoging bonificaties voorafbetalingen van de inkomstenbelasting3

Ondernemers (zelfstandigen of vennootschappen) die voorafbetalingen doen inzake de personenbelasting of vennootschapsbelasting, krijgen onder bepaalde voorwaarden een bonificatie (= belastingvermindering).

De federale regering heeft beslist om de percentages van deze bonificaties voor de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag (10 oktober en 20 december) te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. Deze verhoogde percentages zijn niet van toepassing indien de vennootschap een dividend uitkeert.

De nieuwe bonificatiepercentages inzake de voorafbetalingen kunnen als volgt worden samengevat:
1.2 Verlenging betalingstermijn aanslag personen- of vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)4

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal de fiscale administratie automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden toekennen.

Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), gevestigd vanaf 12 maart 2020.

1.3 Afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling personen- en vennootschapsbelasting5

Ondernemers die kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk financiële moeilijkheden ondervinden door het COVID-19 virus (bijvoorbeeld door een daling van het omzetcijfer) kunnen één van volgende zaken aanvragen bij de fiscale administratie:
 • een afbetalingsplan;
 • een vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling personen- en vennootschapsbelasting.

  Deze steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die structurele betaalmoeilijkheden kennen die niet gelinkt zijn aan COVID-19.

2. Btw(6)

2.1 Uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangifte, intracommunautaire opgaven en de jaarlijkse klantenlisting

De fiscale administratie kent een automatisch uitstel toe voor het indienen van de periodieke btw-aangifte en de intracommunautaire opgave:
De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt ook automatisch verlengd tot 30 april 2020.

2.2 Uitstel van betaling

De fiscale administratie kent ook een automatisch uitstel toe van betaling voor de btw-schuld, zonder boeten of interesten. Concreet ziet dit uitstel er als volgt uit:
2.3 Afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling btw

De hogergenoemde maatregelen inzake de personen- en vennootschapsbelasting (afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling) gelden ook inzake de btw.

3. Sociale bijdragen7

3.1 Uitstel van betaling

Zelfstandigen zijn verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen. Zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden om deze sociale bijdragen te betalen, kunnen schriftelijk een aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling ervan met een jaar uit te stellen. Er zullen hiervoor geen verhogingen aangerekend worden. Het uitstel van betaling zal evenmin een invloed hebben op eventuele uitkeringen.

Uitstel van betaling kan bekomen worden voor (i) de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 en (ii) voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30 september 2020.

Concreet betekent dit dat bij een goedkeuring van de aanvraag de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 en op 30 september 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.

De aanvraag tot uitstel van betaling kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

3.2 Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig betaald hebben (dus voor 31 maart 2020 ), zullen geen verhoging moeten betalen omwille van deze laattijdige betaling. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moesten zijn.

Er moet geen aanvraag worden ingediend: de verhogingen vallen automatisch weg.

3.3 Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vrijstelling van betaling vragen voor:
 • de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 en 30 juni 2020.
Hierbij dient wel benadrukt te worden dat er geen pensioenrechten worden opgebouwd voor de kwartalen waarvoor de vrijstelling wordt toegekend. Men kan deze bijdragen later evenwel nog steeds vrijwillig regulariseren (via een afkooppremie) om ze toch te laten meetellen voor de pensioenberekening.

3.4 Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden om de sociale bijdragen te betalen, kunnen er ook voor opteren om een vermindering aan te vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020. Hiervoor moeten de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De sociale bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:
 • 717,18 EUR voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.548,18 EUR;
 • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.096,37 EUR.

STEUNMAATREGELEN REGIONALE OVERHEDEN

1. Vlaamse overheid8

1.1 Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten

De Vlaamse Belastingdienst heeft aangegeven dat zij de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020) zal verzenden.

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

1.2 Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn

Ondernemingen krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:
 • aanslagbiljetten verstuurd vanaf 26 maart: deze aanslagbiljetten zullen automatisch een betaaltermijn van zes maanden vermelden (in plaats van de gebruikelijke twee maanden);
 • aanslagbiljetten verstuurd voor 26 maart: deze aanslagbiljetten zullen in principe een betaaltermijn van twee maanden vermelden. De belastingplichtige mag er zelf vier maanden extra bijtellen. Voor deze bijkomende periode zullen geen nieuwe nalatigheidsinteresten worden aangerekend.
Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

1.3 Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst heeft aangegeven dat zij zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:
 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat, kan een afbetalingsplan worden aangevraagd met een spreiding over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Er zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden om de administratieve lasten te beperken.

2. Waalse overheid(9)

2.1 Verlaging registratierecht op hypotheekvestigingen

COVID-19 zou ertoe kunnen leiden dat de bancaire sector overgaat tot de omzetting van hypothecaire mandaten in een daadwerkelijke hypotheek om zich zo te verzekeren van bijkomende garanties. Dit zou kunnen leiden tot een bijkomende fiscale kost.

De Waalse regering heeft daarom volgende maatregel genomen: het registratierecht op hypotheekvestigingen wordt tijdelijk tot nul percent teruggebracht wanneer een hypothecair mandaat dat vóór 27 maart 2020 bij authentieke akte is vastgesteld, wordt omgezet in een hypotheek.

3. Brusselse overheid(10)

Brussel kent een zgn. ‘city-taks’. Dit is een belasting verschuldigd door de uitbater van een inrichting van toeristisch logies.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om de betaling van deze city-taks voor het eerste semester van 2020 af te schaffen. Uitbaters van een inrichting van toeristisch logies moeten niettemin nog steeds hun maandelijkse aangifte indienen gedurende deze periode.
1 Dit overzicht is bijgewerkt tot 6 april 2020 en is niet exhaustief.
2 https://financien.belgium.be/nl/coronavirus
3 Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-...
4 Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomend...
5 Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffen...
6 Voor meer info : https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomend...
7 Voor meer info : https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
8 Voor meer info : https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst
9 Voor meer info : https://www.wallonie.be/fr/mesures-fiscales
10 Voor meer info: https://fiscaliteit.brussels/coronavirus-afschaffing-van-de-betaling-van...
Deel het artikel
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam