Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
beleggingsstrategie-2021

De vijf pijlers van onze beleggingsstrategie voor 2021

Door Jérôme van der Bruggen - Head of Investments
Met de aangekondigde vaccins komt er licht aan het einde van de coronatunnel. Het vooruitzicht van een heropleving van de economische activiteit na de opheffing van de coronamaatregelen zal de financiële markten volgens ons gunstig beïnvloeden in 2021. Een positievere houding is dus zeker gerechtvaardigd. Het blijft echter koffiedik kijken hoe snel de vaccinatieprogramma's kunnen worden uitgerold en in afwachting daarvan moeten de ondersteunende financiële en begrotingsmaatregelen beslist gehandhaafd blijven. Onze beleggingsstrategie voor volgend jaar berust op vijf thema’s.

1. Vooruitzicht van normalisering vertaalt zich in positievere houding

De snelheid waarmee vaccins werden ontwikkeld, is bemoedigend. Die vaccins zijn niet alleen essentieel om het virus onder controle te krijgen, ze bieden ook perspectieven voor de winstgevendheid van de bedrijven. Dat gegeven, in combinatie met een nog steeds hoge risicopremie , rechtvaardigt een positievere houding tegenover de beurzen. We hebben de aandelenweging in de portefeuilles daarom verhoogd. Er is echter nog ruimte om onze beleggingen in aandelen verder op te trekken.
Op de korte termijn blijft de economische situatie evenwel moeilijk! Europa bevindt zich in het midden van de tweede golf terwijl de Verenigde Staten, waar nog steeds bijkomende beperkingen worden opgelegd, al aan de derde golf toe zijn. De snelheid waarmee vaccinatieprogramma's kunnen worden uitgerold, hangt evenwel niet alleen af van de toeleverings- en logistieke ketens. Ook de mate waarin de overheden erin slagen om hun bevolking te overtuigen van de voordelen van de vaccinatie, zal doorslaggevend zijn. Die aspecten zijn moeilijk in te schatten en kunnen een risico vormen voor de beurs.

2. Voorkeur voor specifieke beurzen

Wij hebben een voorkeur voor de Amerikaanse beurzen. In de VS bevindt zich de grootste concentratie van bedrijven die zich toeleggen op informatietechnologie en communicatiediensten (deze sectoren vertegenwoordigen meer dan 40% van de Amerikaanse beursindexen). Zij profiteren het meest van de digitale revolutie, bij uitstek dé grote beleggingsopportuniteit van deze generatie. De digitalisering heeft niettemin een impact op alle economische sectoren, gaande van consumptiegoederen over financiën tot gezondheidszorg.
Hoewel we momenteel minder beleggen in Europese aandelen dan een jaar geleden, laten we de Europese beurzen beslist niet links liggen. De afgelopen maanden gingen verschillende structurele factoren die bepalend zijn voor de Europese economie op lange termijn erop vooruit. De eerste gemeenschappelijke obligatie-uitgifte die dit jaar werd gelanceerd is bijvoorbeeld een bijzondere gebeurtenis die de architectuur van de euro allicht zal verstevigen. Ook de Europese ‘Green Deal’, die als doelstelling vooropstelt om koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050, is heel betekenisvol. Nu al laat de concrete impact daarvan op de bedrijven zich voelen.
Tot slot hebben we onze beleggingen in opkomende markten herschikt en we hebben onze eerste stappen gezet op de lokale Chinese aandelenmarkt. China was het eerste land dat uit de gezondheidscrisis kwam en de economie veert er sterk op.

3. Diversificatie blijft een must

We blijven een groot voorstander van diversificatie in de portefeuilles. De volgende elementen wijzen op gunstige omstandigheden, wat aanleiding geeft tot een hernieuwd optimisme op de beurzen:
  • de komst van een vaccin, waardoor er licht komt aan het einde van de coronatunnel;
  • de nieuwe politieke constellatie in de VS, waardoor de geopolitieke spanningen kunnen afnemen;
  • de uitgifte van de eerste gemeenschappelijke obligatie in Europa, die de architectuur van de euro zou moeten verstevigen.
In een dergelijke omgeving kunnen de recente beurstrends zo interessant lijken dat u zich laat verleiden om in de activa-allocatie uitsluitend te focussen op rendement, zonder rekening te houden met de risico’s. Vergeet echter niet dat de beurs van nature onvoorspelbaar is... Daarom is een goed uitgebalanceerde en voldoende gediversifieerde portefeuille uiterst belangrijk en moet via het beheer ervan worden ingespeeld op mogelijke schommelingen. De posities die er deel van uitmaken staan niet op zichzelf maar vormen het fundament van een portefeuilleconstructie die u, naar wij hopen, kan beschermen tijdens een beursdaling.
Wij selecteren deze diversifiërende activa zorgvuldig: goud, yen, staatsobligaties en cyclische aandelen. Bij die laatste categorie aandelen, die u in de industrie en de grondstoffensector aantreft, was er dit jaar een scherpe winstdaling (in Europa zou de winst van industriële bedrijven voor 2020 naar schatting met 58 procent kunnen dalen, en in de energiesector is een daling van maar liefst 85 procent mogelijk). Een vaccin zal een geleidelijke terugkeer naar normale economische groei mogelijk maken en is dus goed nieuws voor de winstgevendheid van deze bedrijven.

4. Selectief uitkiezen op de kredietmarkt

Door de interventie van de centrale banken en de ondersteuningsmaatregelen voor de banken is de markt van bedrijfsobligaties sinds het uitbreken van de gezondheidscrisis weer enigszins tot rust gekomen en zijn de spreads sterk vernauwd. Er zijn nog steeds enkele opportuniteiten bij de bedrijfsobligaties, ook al is selectiviteit vereist bij de keuze van nieuwe uitgiftes. Het aantal verlagingen van kredietratings blijft relatief beperkt in het investment grade-segment en heeft vooral betrekking op bedrijven die het hardst lijden onder de coronamaatregelen. De ECB blijft obligaties kopen, waaronder bedrijfsobligaties (via het CSPP en het PEPP). De ECB kondigde een verlenging aan van het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), wat de markt extra zal ondersteunen.

5. Rekening houden met zwakkere dollar

Sinds het begin van het derde kwartaal is de dollar verzwakt. De Amerikaanse obligatierendementen zijn gedaald, waardoor de rendementspremie van de Amerikaanse munteenheid is uitgehold. Bovendien is het beleggerssentiment ten opzichte van Europa aanzienlijk verbeterd dankzij het stimuleringsfonds van de Europese Commissie. Wij denken dat de dollar op middellange termijn verder kan dalen. De Fed heeft zich uitdrukkelijk bereid verklaard om de inflatie boven haar streefcijfer te laten uitstijgen. Dit zal het dubbele effect hebben dat het reële renteverschil tussen de eurozone en de VS verder afneemt en het totale aanbod van dollars toeneemt.
¹ De "spread" is de rendementspremie die wordt geboden door obligaties die als "risicovol" worden beschouwd in vergelijking met "risicovrije" obligaties die door referentie-instanties worden uitgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de spread van obligaties uitgegeven door perifere eurolanden of de spread van bedrijfsobligaties.
Deel het artikel
Meer over:
Alle rechten voorbehouden 2021, Degroof Petercam